Boekhouding en Administratie voor de ZZP'er in Alkmaar

Posts Tagged ‘ondernemer’

Wat doet de VVD voor de ZZP’er en startende ZZP’er

De ZZP’er is onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn de ondernemers in kleine en (middel)grote bedrijven die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is dé banenmotor van Nederland, .

 

Net als andere Nederlanders maken veel ondernemers zich zorgen over de toekomst. De VVD wil hen perspectief bieden. Dat doen we door de overheidsfinanciën op de korte en lange termijn weer op orde te brengen, zonder op groei te bezuinigen. Daarnaast doet de VVD een aantal gerichte voorstellen die ondernemers meer ruimte geven.

De VVD kiest ervoor om ondernemers niet onnodig te belasten. Te beginnen met de zorgkosten, een groeiende werkgeverslast van de ondernemer. De VVD-voorstellen voor een betaalbare gezondheidszorg beperken die werkgeverslasten. Werkgevers hoeven de eerste zes maanden van een WW-uitkering niet te betalen. Verderop in dit programma doet de VVD voorstellen die het ontslagrecht vereenvoudigen.

De VVD wil ondernemers perspectief bieden door de kredietverstrekking weer op gang te brengen. Dit is van belang voor mensen die willen starten met een onderneming of die een onderneming willen overnemen. Het overgrote deel van de kredietvraag van ondernemers betreft kredieten tot 250.000 euro. Banken zijn op dit moment terughoudend in het verstrekken van zulke kredieten. De VVD wil dat de Borgstelling MKB-kredieten (BKMB) zo wordt gericht dat deze kredietstroom weer op gang komt. De VVD wil ook inzetten op meer mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen als kredietunies. Daarnaast wil de VVD belemmeringen weghalen zodat pensioenfondsen meer kunnen investeren in de Nederlandse economie.

Het tekort aan nieuwe vakmensen vormt een grote bedreiging voor ondernemend Nederland. Veel ondernemers die ‘directeur-grootaandeelhouder’ zijn maken zich zorgen of ze bij hun pensionering het bedrijf wel kunnen overdragen aan een opvolger. Verderop in dit programma stelt de VVD daarom een forse investering in het onderwijs voor. Op deze manier komen er meer en goede overnamekandidaten. Ook de verbeterde kredietverstrekking biedt meer kansen voor een bedrijfsoverdracht.

De VVD is voor afschaffing van regels die ondernemers hinderen. Een voorbeeld van administratieve lasten zijn de kosten die het MKB maakt bij loonbeslag (beslag leggen op loon van een schuldenaar). De VVD wil dat ondernemers – net als deurwaarders – de mogelijkheid krijgen deze kosten door te berekenen aan de schuldenaar. Ook wil de VVD het makkelijker maken voor ondernemers om schulden te vorderen. Als er tussen schuldeiser en schuldenaar geen geschil is over de schuld, zou er geen gerechtelijke procedure nodig moeten zijn om een deurwaarder in te schakelen.

De VVD is tegen regels die ondernemers beperken hun zaak op zondag te openen. Dit is een keuze van de ondernemer en niet van de overheid. Gemeenten mogen ondernemers maximaal één factuur per jaar sturen waarop alle lokale lasten staan vermeld.

De VVD is voor een overheid die ondernemers vertrouwt. Als een ondernemer controles en inspecties goed doorstaat, kunnen deze worden afgebouwd. Als de overheid een ondernemer geld schuldig is, moet het betreffende bedrag zo snel mogelijk worden voldaan. Daar is nog verbetering mogelijk. De overheid betaalt een factuur gemiddeld 19 dagen te laat. In dat geval zou de ondernemer een vergoeding moeten krijgen. De VVD wil dat de Belastingdienst zo goed mogelijk communiceert met ondernemers. Contacten met de overheid moeten de ondernemer zo min mogelijk tijd kosten.

Wetgeving is nu vaak gericht op de grotere (MKB-)bedrijven. Daardoor is die wetgeving vaak onwerkbaar voor de kleinere slager, groenteboer, bakker, horecaondernemer of kapperszaak. De VVD wil toetsing vooraf of wetgeving toepasbaar is voor alle ondernemers.

De VVD wil ook nieuwe ondernemers kansen bieden. Ingewikkelde vergunningen en regels en een beperkte toegang tot kredietverlening weerhouden mensen ervan een onderneming te starten. De VVD vindt dat de overheid iemand die het lef heeft een eigen onderneming te starten niet moet lastigvallen maar moet ondersteunen.

Startende ondernemers

Wie ‘durfkapitaal’ investeert moet dit tot 100.000 euro zonder heffing kunnen inzetten op geïnvesteerd vermogen (box 3). Eventuele verliezen mogen voor de belastingdienst worden verrekend met het inkomen. In Nederland duurt het gemiddeld tien dagen om een onderneming te starten en moeten gemiddeld 6 procedures worden doorlopen. De VVD wil dat deze periode en dit aantal omlaag worden gebracht. Als een (startende) ondernemer een vergunning aanvraagt en de overheid reageert niet binnen de afgesproken termijn, dan moet de vergunning automatisch worden verstrekt.

ZZP’ers

Steeds meer mensen zijn zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Nederland telt ruim 700.000 zzp’ers. Deze ondernemers zijn van onschatbare waarde voor onze arbeidsmarkt. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun inkomen en groeien regelmatig uit tot succesvolle ondernemers. Zij hebben echter te maken met een enorme regelbrij en onduidelijkheid over hun rechten. De VVD wil de wettelijke regelingen voor zzp’ers verbeteren. De afgelopen periode is al geregeld dat zzp’ers nog tien jaar aangesloten kunnen blijven bij hun pensioenfonds op het moment dat zij zzp’er worden. De VVD wil verder gaan door zzp’ers de mogelijkheid te geven zichzelf in een collectieve pensioenregelingen te verenigen. Daarnaast wordt het voor zzp’ers mogelijk zich aan te sluiten bij een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling. Zij moeten ook makkelijker toegang krijgen tot de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De VVD wil het onderscheid tussen grote, kleine en parttime ondernemers verkleinen. Zij moeten een meer gelijke fiscale behandeling krijgen.